2000 m

Kaip daþnai þinoma, mikroskopas yra sudëtingas prietaisas, garantuojantis mums daug áþvalgø stebëjimo objektø, kuriuos labai sunku matyti plika akimi. Mikroskopams pirmiausia bûdingas didinimo pobûdis ir stilius. Pirmieji mikroskopai, atsiradæ savo rinkoje, yra optiniai mikroskopai, kuriuose tiriamiesiems objektams paryðkinti buvo naudojama tik dienos ðviesa.

Mikroskopai vaikams ir dideliemsPastaruoju metu profesionalûs mikroskopai yra ypaè rekomenduojami moksliniams þenklams atlikti daugiau ar maþiau specializuotus laboratorinius tyrimus. Paprasti mikroskopai taip pat gali rodyti gerà dovanà mûsø vaikui ir tai, kas yra ádomiausia dëka tokios dovanos, galime paskatinti mokinius mokytis. Pasirinkus sau gerà mikroskopà, turëtume þinoti, kokie parametrai eilës tvarka turëtø bûti paþymëti, kad bûtø galima ásigyti gerà kainà.

Kà duoti?Faktiniais laikais beveik kiekvienas mikroskopas yra pagamintas ið kitø elementø: okuliarà, vamzdelá, mikrometriná varþtà, kondensatoriø, objektø varþtus ir veidrodþius, kurie yra atsakingi uþ apðvitintø objektø apðvitinimà. Svarbiausia mikroskopo vertë, þinoma, yra okuliaras, kuris yra svarbus norint padidinti objektyvo vaizdà. Tubusas taip pat vaidina pagrindiná vaidmená, o tai savo ruoþtu leidþia mums formuoti iðsiplëtusá vaizdà. Jei ketiname ásigyti didelës vertës mikroskopà, pirmiausia turëtume atkreipti dëmesá á du paskutinius komponentus.Prieð perkant mikroskopà, verta paminëti, kurá mikroskopà tikrai norite pasiekti. Akustiniai mikroskopai, kuriuose naudojami ultragarso bangos, elektronø mikroskopai, naudojantys elektronø pluoðto pokyèius ir fluorescenciniai mikroskopai, dar vadinami ðviesos mikroskopais, ðiuo metu yra pigûs vidaus rinkoje. Versle taip pat galima rasti holografinius ir konfokalinius mikroskopus, kurie yra pigesni savo regione, o tai labai padidina kontrastà ir skiriamàjà gebà. Taip pat verta paminëti veiklos mikroskopus, kuriuos rekomenduojama atlikti vykdant sudëtingas operacijas.