Amones drabuthiai tiesus

Multivac c100 maðina yra vakuuminio pakavimo maðina, skirta silpnoms ir vidutinëms ámonëms. Jis gali bûti priimtas kitø rûðiø mësos parduotuvëse, baruose, restoranuose, vieðojo maitinimo ámonëse, vieðbuèiuose, ligoninëse ar ûkininkavimo ûkiuose.

Pakavimo maðinø tipaiPakavimo maðina yra sunkiai naudojama, gerai valoma. Priemonë pasiekta kilnus apibrëþimas, uþtikrinantis ilgalaiká darbà. Efektyvaus gydymo dëka, pakuotës rezultatai yra labai pakartojami. Vakuuminës pakavimo maðinos yra patogios dviem tipais. Svarbiausias ið jø yra skilveliø pakavimo maðina. Oro siurbimo procesas èia atliekamas visiðkai árenginio viduje. Gaminys yra visiðkai surenkamas á pakavimo maðinà. Dël to ðis procesas yra protingas ir nuolatinis. Vakuuminiø maiðeliø kaina iki paskutinio tipo pakavimo maðinos yra ribota. Skirtingas þmogaus vakuuminis pakavimo árenginys yra juostinis pakuotojas. Èia manau, kad produktas yra uþ prietaiso ribø. Ádëtas tik specialus maiðelis. Dël to galima pakuoti prekes, kuriø matmenys yra daug didesni uþ prietaisà. Deja, vakuuminiø maiðeliø kaina ðiam iðëjimui yra daug geresnë nei kamerø pakavimo maðinoms.

Svarbiausios pakavimo maðinos dalysMultivac c100 maðina yra pakavimo maðina su kameros konstrukcija. Iðleistas á aikðtæ MULTIVAC, þaidþiamas rinkoje nuo 1961 metø.Svarbiausi prietaiso privalumai:

labai svarbûs siurbimo ir pakavimo laiko nustatymaigalima prisiminti pakavimo nustatymus, o tai reiðkia didelá pakartojamumàpaprastas naudojimas per folijos klaviatûrà ir galimybë tiksliai kontroliuoti oro siurbimo procesà per stiklàpatikimumaslengva iðlaikyti ðvarø dëka ergonomiðkø formø, jokiø ádubø, kuriose gali bûti neðvarumø ir ðiukðliødidelë kamera leidþia ávesti didelá pakuoèiø ir vaisiø spektràmaþa masë - apie 50 kilogramøsiurblio talpa - 12 kvadratiniø metrø per valandà.