Atheminimo kiek omo

Elektrostatinis áþeminimas yra elektrostatinis áþeminimas, naudojamas transportuojant ir visø rûðiø degiuose skysèiuose, milteliuose ir dujose. Elektrostatinis áþeminimas labai sumaþina sprogimo ar ávairiø degiø medþiagø uþsiliepsnojimo rizikà, atsirandanèià dël perpildymo. Nekontroliuojamas tirpalas gali uþsidegti skysèio ir dujø miðiniu ir tuo paèiu sprogimu.

https://neoproduct.eu/lt/ling-fluent-veiksmingas-uzsienio-kalbu-mokymosi-metodas/

Þinoma, galima paðalinti savaiminio uþsidegimo ir sprogimo pavojø. Kad galëtume transportuoti statinius, jie turëtø prisiminti reikðmingà áþeminimà, kitaip tariant, kontroliuojamà elektrostatiniø krûviø iðleidimà. Toks elektrostatinis áþeminimas labai sumaþins transportuojamø degiøjø medþiagø sprogimo rizikà. Ðis paprasto áþeminimo tipas atsiskleidþia nuo áþeminimo terminalo ir ið laidininko. Áþeminimo kabeliams bûdingas maþas elektrinis pasiprieðinimas ir ypaè didelis atsparumas mechaniniams paþeidimams. Þinoma, galite naudoti sudëtingesnæ áþeminimo sistemà, kuri uþtikrina apsaugà gaminio transportavimui ar iðdavimui, netgi tuo atveju, kai áþeminimas yra tinkamai prijungtas.Ar abejojate, kai susiejate ðá áþeminimo standartà? Jie daþniausiai naudojami pakraunant ir iðkraunant geleþinkelio ir keliø tanklaivius, cisternas, statines, pavyzdþiui, proceso komponentus. Dël sprogimo pavojaus atsiradimo ir ávairiø rûðiø degiø medþiagø sumaiðymo ir purðkimo arba siurbimo. Uþsiliepsnojant á degià medþiagà, elektriniai krûviai susidaro kontaktuojant arba atskiriant molekules. Kai atsiranda elektrostatinis krûvis ir susidaro degiø medþiagø grupë, tai kelia grësmæ. Pagrindinis apsaugos nuo elektrostatinio iðlydþio principas ið tikrøjø yra geras spaustukas ir gerai árengtas kabelis, suteikiantis galimybæ atlikti elektros ákrovimà áþeminimo tikslais.Paskutinis yra tas, kad áþeminimo gnybtai ir kabeliai turi atitikti labai grieþtas gaires, nurodytas bandymo trasoje. Ðiuo metu geriausius efektus nulemia modernûs sistemos áþeminimo tipai.