Attix pramoninis dulkio siurblys

Dulkiø siurbliai yra pramoninis dulkiø siurblys, skirtas sunkiø terðalø apdorojimui. Pavyzdþiui, atliekos gali bûti atliekos, pvz., Daþø ar gipso likuèiø.

SpartanolNutresin - Herbapure Ear - Ефективен начин за подобряване на функцията на слуховия орган!

Pramoniniai dulkiø siurbliai gali bûti atskirti tam tikrà laikà, atsiþvelgiant á jø duomenø filtrø klasæ.Skiriame L, K ir H. klases.L klasë palengvina knygas su kietomis dulkëmis, pavyzdþiui, smëliu ar þvyro.K klasë yra naudinga ðalinant priemaiðas, tokias kaip daþai, lakai, likutinis betonas ar akmenys.Aukðèiausias variantas yra H ir leidþia tirti sunkius terðalus, tokius kaip ðvinas, kadmis, pelësiai, nikelis ar asbestas. Net ir maþai priemaiðø filtruoja paskutinis filtravimo klientas.Labai svarbu pritaikyti atitinkamà árankiø klasæ prie mûsø atlikto darbo lygio. Netinkamas pasirinkimas gali turëti átakos jûsø sveikatai, o ekstremaliais atvejais kelia pavojø jûsø gyvenimui!Svarbus parametras yra siurbimo galia. Jis gaminamas nuo 1200 iki 2000 [W].Taip pat verta paklausti atliekø konteinerio talpos.Per maþas bakas gali sukelti nusivylimà dël to, kad reikia daþnai iðtuðtinti. Gera vertë yra pirkti dulkiø siurblá su konteineriu kas 30 litrø.Taip pat galite apsvarstyti galimybæ ásigyti dulkiø siurblá be maiðelio. Jie apdoroja pastovià siurbimo jëgà, kuri skiriasi nuo talpyklos su trûkumais.Nereikia pakeisti maiðeliø.Deja, tokio tipo dulkiø siurbliø trûkumas yra geriausia kaina ir poreikis valyti kamerà po kiekvieno naudojimo.Verta pasirinkti instrumentà su plaèiu þarnos dydþiu ir papildomais priedais. Tai labai padës iðvalyti knygas ir uþtikrinti patogumà.Taip pat pateikite atsiliepimà apie dulkiø siurblá ir kokias medþiagas buvo pagamintos. Kietas korpusas leidþia daugelá metø veikti be problemø. Sunkesni árenginiai taip pat yra aprûpinti specialiais veþimëliais, todël juos lengviau valdyti.Verta atkreipti dëmesá á gamintojo garantijos politikà.Bûtø geriausia, jei garantinis laikotarpis bûtø kas treji metai, ir paslauga buvo apsvarstyta ðioje srityje.Pramoninio dulkiø siurblio kaina yra nuo keliø ðimtø iki keliø tûkstanèiø zlotø.Ir verta iðeiti á sandëlá ir iðbandyti modelá.

Gerai þinomi dulkiø siurbliø markës, esanèios Lenkijos rinkoje, yra „Kärcher“, „Numatic“, „Starmix“, „Festool“, „aeroVac“ ir mûsø paèios.