Biuro programos amonems

„Enowa“ programa yra ekspertø programinë áranga, veikianti ERP kategorijoje. Jis buvo sukurtas visø pirma siekiant pagerinti konkreèios ámonës veiklos rezultatus. Ji ryþtingai prisiima ámonës administravimà. Ji teikiama tam, kad paremtø procesus ir priimtø sprendimus. Ði programinë áranga yra organizuota ir suformuota pirmiausia su byla apie klientà.

Programoje ádiegtos þinios laikomos uþduotimi, kad bûtø iðvengta klaidø ir iðspræstos problemos. Tuo paèiu metu programa parodo galimybæ naudoti ir patogià ir intuityvià sàsajà. Taip pat labai logiðka kreiptis á kitus sprendimus, pavyzdþiui, pramonës.Ði labai draugiðka sistema sukurta siekiant padidinti ámonës efektyvumà. Tai fiksuotas sprendimas, kurá naudoja tûkstanèiai Lenkijos ámoniø. Galø gale tai lanksti programinë áranga, kurià galima rinkti moderniausiose ámonëse. Tuo paèiu metu pritaikyta programinë áranga skirta ámonëms, kurios paprastoje energijoje pirmà kartà priskiriamos interneto technologijoms.„Enova“ programinë áranga visiðkai automatizuoja visus biuro procesus. Sistema ásigys procesø ir jø galø kontrolæ. Sistema taip pat gali bûti árengta dviem bûdais. Kalbama apie pardavimà Lenkijos sistemoje ir privaèiame arba vieðajame debesyje. Be to, programinë áranga nuolat atnaujinama. Todël „enova“ ið tikrøjø matoma ðiuolaikinëms ámonëms ir labai paþangioms technologijoms.Visa sistema orientuota á elementus, apibrëþtus konkreèiam ámonës padaliniui. Moduliai gali veikti savarankiðkai, tik jie gali ir gauna integruotà sistemà. Tokios konstrukcijos dëka uþtikrinama ypaè populiari prieiga prie visos ádomios ámonës þinios.„Enova“ programa yra tik gërimai ið didþiausiø sistemø, skirtø valdyti visas bendrovës programas.