Bomann cb 423 mesmale

Tada sekos, kurios dabar gali bûti puikios prieðistoriniams rudiesiems raugams, ypaè kaime, buvo graþûs. Ðiuo atþvilgiu miestas vis dar buvo patogus. Jie nuëjo á parduotuvæ, nusipirko paruoðtus raugintus kopûstus, ir niekas, iðskyrus entuziastus ar „tinkamai motyvuotas pusëmis“, neatsiþvelgë á kopûstø pjaustymà.

https://ecuproduct.com/lt/denta-seal-visapusiskas-gydymas-nuo-danties-kuris-sugrazins-holivudo-sypsena/

Kadangi pjaustyti kopûstai, tai neiðvengiamai buvo siejama su marinavimu. Paprastai papildant salotus, pakanka kopûstø sriubos ar bigoso, aðtriu peiliu arba rankiniu kopûstø pjaustytuvu, o galutinis poveikis buvo svarbus, kad galëtumëte iðgauti beveik ið karto. Taèiau dideliø kopûstø paruoðimas marinuoti greitai buvo iððûkis. Ir èia èia pasirodo kopûstø pjaustytuvas. Ið pradþiø tai buvo normalus, rankinis prietaisas, kuris po valandos peilio þymiai pagerino visà pjovimo procesà. Tada pjaunamosios atsirado ant variklio - mechaninës. Ðiuo metu buvo didelë paþanga, nes darbas jau judëjo á prieká ir ðiek tiek „garo“ per dienà buvo svarbu padaryti ne vienà, tik keletà statiniø kopûstø. Vis dëlto, kadangi tai paprastai vystosi, ji visada turi judëti á prieká. Ðiuolaikiniu atveju tai pasiekta pasiekiant jau esamus elektrinio variklio rankinius sprendimus. Ir ðis stilius gimë prietaisu, vadinamu elektriniu kopûstø pjaustytuvu. Ðio sprendimo pavyzdþiu kopûstø pjaustymo darbas jau prasidëjo á prieká. Kuo daugiau buvo sukurta idëja, buvo sukurta visa tai ið jaunø prietaisø, skirtø buitiniam naudojimui, sunkiøjø pramoniniam naudojimui. Taèiau pramonë nëra suinteresuota pjovimu, nes ji paprastai vadovaujasi jos ástatymais ir dydþiais, ir mes sutelksime dëmesá á jaunø ir vidutiniø árenginiø. Ðiø jaunesniø prietaisø pritaikymo principas tinka tiems, kuriuose veikia elektrinis mësmalë, o ðiuo metu tai yra vietoj sraigto, yra cilindras, pagamintas ið nerûdijanèio plieno su maþesnëmis arba didesnëmis vagomis. Daþnai yra keletas keièiamø ritiniø su skirtingais gabalø kalibravimais, siekiant gauti didesnius arba plonesnius pjaustytø kopûstø lustus. Dauguma tokio tipo árangos rinkoje sukelia tai, kad visi suras kaþkà sau ir kasdiená kopûstø pjaustymo veiksmà, netgi gali bûti malonus ir pagamintas gana lengvai ir be baimës paþeisti pirðtus, kai kartais naudojamas peilis.