Direktyva ee 2004 42 ec

ATEX direktyva savo teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Taikoma produktams, ádëtiems á robotà sprogimo pavojaus zonose. Produktai turi bûti grieþtai taikomi ne tik saugai, bet ir sveikatos prieþiûrai. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Atitinkamo norminio akto nuostatø esme uþtikrinimo lygis, taip pat susijusios vertinimo procedûros didþia dalimi priklauso nuo grësmës aplinkai, kurià atliks specialus árankis.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kad konkretus produktas turi bûti nubaustas uþ sprogioje aplinkoje. Taèiau kokias zonas jûs galvojate? Visø pirma èia kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra didelis metano ar anglies dulkiø sprogimo pavojus.

ATEX direktyva iðsamiai paskirsto prietaisus á pajëgas. Yra du ið jø. Daliø skaièiumi pasirenkami árenginiai, kurie yra prijungti prie kasyklos poþemio ir erdvëse, kurios gali atsirasti esant metano sprogimui. Antroje dalyje kalbama apie prietaisus, kurie naudojami antroje vietoje ir kurie gali bûti pavojingi sprogioje aplinkoje.

Ðioje direktyvoje nustatyti esminiai reikalavimai, keliami visai árangai, veikianèiai metano / anglies dulkiø sprogimo zonose. Ir dar konkretesnius reikalavimus galima lengvai rasti suderintose sutartyse.

Reikia nepamirðti, kad patiekalai, kuriuos leidþiama naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, turëtø bûti þenklinami CE þenklu. Po þenklo turëtø bûti nurodytas notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris, kuris turëtø bûti akivaizdus, matomas, patvarus ir áskaitomas.

Notifikuojanti ástaiga nagrinëja visà kontrolës sistemà arba individualø tiekimà, siekdama uþtikrinti bendradarbiavimà su teisingais direktyvos modeliais ir reikalavimais. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauju ATEX 2014/34 / ES principu.