Drabuthio gamintojas lucyna kalinowka

Praëjusá ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos paroda. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë auginimo sezonà. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suplanuotas ðou egzistavo tamsiausiu momentu, o pilnatvë netrukdë. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje naudojami visiðkai dideli ir lengvi audiniai su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai geriausiai atitiko erdvius, spalvingus maxi sijonus pilname nërimu. Ðalia jø taip pat buvo nëriniø, romantiðkø sukneliø ir palaidinukës efektas su brûkðneliais ir siuvinëtais bikinais. Ðiltiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, papuoðtais nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø kûrimo aukcionas, specialiai sukurtas ðiuolaikinei kovai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduota maþiau populiariausiø kolekcijø drabuþiø. Pajamos, gautos ið einamøjø pardavimø, bus nustatytos ðalies naðlaièiø namams. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius graþius ir efektyvius veiksmus. Jos savininkas pakartotinai atvyko á mûsø gaminius aukcionui, o kai aukciono objektas buvo apsilankæs vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus pristatyta á jau geguþës mën. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame bûtø pageidaujama ávairiø kolekcijø, nei stacionariuose parduotuvëse.Vietinë drabuþiø kompanija yra gërimas tarp giliausiø drabuþiø gamintojø. Visame regione yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, paskutiniø labiausiai graþiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Tuo paèiu metu, prekës þenklas raðo kolekcijas vieningai su dideliais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos domisi tikrai giliu pripaþinimu, kad prieð pat parduotuvës pradþià pasiruoðæ ið individualaus ryto, esanèio kilometrø ilgio eilëse. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinio darbo vaisiai daugelá metø yra labai svarbûs vartotojams, taip pat ir regione, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nesugeba paminëti pasitenkinimo galios, kuri patvirtina, kad prekës yra tinkamiausios klasës.

Þiûrëti savo parduotuvæ: Varðuvos vienkartiniai drabuþiai