Drabuthio gamintojas natalija

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë nemaþai þiûrovø, kurie svajojo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë tobulinimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume atrasti net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas valdë maþiausiai detaliø ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems buvo naudojami tik originalûs ir erdvûs audiniai su tamsiomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams, suprojektuotiems moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su svarbiais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþus vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduodami keli sveikiausio rinkinio drabuþiai. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus pervestos á Jûsø vaikø namus. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai remia ávairius gerus ir teigiamus veiksmus. Jos darbdavys pakartotinai gráþo á savo produktø aukcionà ir kaip sandorio vieta buvo netgi apsilankymas tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums sakë, kad ðiuolaikiðkiausia kolekcija bus pristatyta á biurus ðiandien geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad ðis pavadinimas svarsto galimybæ sukurti internetinæ parduotuvæ, kurioje rinkiniai bûtø kitokie nei stacionarûs.Mûsø drabuþiø vertë yra tinkama svarbiausiems drabuþiø gamintojams regione. Visame regione yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuo metu daugiausia geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Tuomet ðis pavadinimas tampa kolekcijomis mainais su gerais Lenkijos dizaineriais. Ðiose kolekcijose puikiai pripaþástama, kad net prieð atidarant parduotuvæ tie, kurie nori vaþiuoti vieno kilometro eilëmis nuo vienos ryto. Ðios kolekcijos yra ðios ypatingos dienos.Ðios kompanijos produktai jau daugelá metø labai populiarûs tarp gavëjø, taip pat ir regione, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepatenka, jau nekalbant apie daugelá jo gautø prizø ir pripaþástant, kad lëðos yra aukðèiausios kokybës.

Þr mûsø parduotuvæ: Vienas drabuþiø SPA