Drabuthio gamintojas

Ðeðtadiená ávyko naujausiø vietiniø drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai paruoðë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou skaièiuojamas maþiausia tema ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Katës viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø padëtis buvo pagrásta visiðkai nuosavais ir puikiais audiniais su sparèiomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo pritraukti á erdvius, spalvingus maxi sijonus, pagamintus ið nërimo. Su jais malonumà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams, suprojektuotiems moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø suknelë, specialiai parengta paskutinei prieþasèiai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, daugelis drabuþiø ið ðilèiausios kolekcijos taip pat buvo parduodami aukcione. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus skirtos ðeimos namams. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius ðiltus ir draugiðkus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai átraukë á kità aukciono medþiagà ir, jei aukciono objektas buvo net apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus pasiekta geguþës mënesá. Be to, jis praneðë, kad prekës þenklas planuoja sukurti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø vieðai prieinamos ne stacionariø parduotuviø kolekcijos.Kita drabuþiø vertë yra vienas didþiausiø ðio sektoriaus drabuþiø gamintojø. Visoje ðalyje yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma tai geriausi siuvëjai, siuvëjai ir dizaineriai. Konkreèiais laikais kompanija bendradarbiauja su puikiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad net prieð parduotuvës atidarymà tie, kurie jau yra pasiruoðæ ryte, pradeda atidaryti ilgose eilëse. Ðios kolekcijos vyksta ðioje gera diena.Ðios ámonës vaisius daugelá metø labai vertina klientai, taip pat ir patalpose, kai taip pat ir uþsienyje. Raðymas apie jà neatrodo labai patenkintas, o tai patvirtina, kad poveikis yra aukðèiausios klasës.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Ðèecine