Dulkio dalinimas

Galiausiai ATEX direktyva siekiama uþtikrinti laisvà produktø judëjimà, kurá supa ðio dokumento nuostatos Europos Sàjungoje. Be to, jis sumaþina ir geriausiai paðalina nuosavybës pavojø ið árenginiø ar apsaugos sistemø sprogimo sukeltose vietose, ir kurie prietaisai ar organizmai nëra pritaikyti prie paskutinio.

https://ecuproduct.com/lt/money-amulet-geriausias-budas-pritraukti-gerove-ir-gyvenimo-laime/Money Amulet Geriausias būdas pritraukti gerovę ir gyvenimo laimę

Direktyvoje apibrëþiami pagrindiniai saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai sprogioje aplinkoje. Ðie reikalavimai pirmiausia skirti potencialiems ðaltiniams, kurie gali uþsidegti prietaisus potencialiai sprogioje aplinkoje. Jis taip pat taikomas apsauginëms sistemoms, kurios automatiðkai juda sprogimo metu. Ðiø apsaugos metodø veikimas pirmiausia yra didþiausias sprogimo sustabdymas arba jo informacijos galiojimo apribojimas. „Atex“ reikalavimai tuo paèiu metu patenka á apsaugos aparatà. Galø gale, aparatas yra saugus árenginiams ir jø paèiø apsaugos sistemoms, kurios pasiekiamos erdvëse, kurioms gresia ðis sprogimas. „Atex“ reikalavimai tuo paèiu metu rûpinasi dalimis ir komponentais, kurie nepriklauso nuo nepriklausomø funkcijø. Taèiau jie yra svarbûs pirmiausia todël, kad jie yra saugûs ir yra prietaisai, ir apsauginiai stiliai.Tik tos medþiagos, kurios átrauktos á Naujojo poþiûrio direktyvos reikalavimus ir kurios visø pirma atitinka ðiuos poreikius, gali bûti prekiaujamos visoje Europos Sàjungoje.ATEX direktyvos nuostatos taikomos tik naujiems produktams, kurie pirmà kartà parduodami. Tai tiek apie tuos, kurie auginami Europos Sàjungos aikðtëje, tiek apie tuos, kurie yra importuojami á Europos grupæ.Á ATEX direktyvà áeina:- nauji produktai, statomi ES,- „nauji“ produktai,- nauji arba panaudoti produktai, importuoti ið Europos Sàjungos þaidimo, \ t- madingi produktai ir „kaip nauji“, paþymëti asmens, kuris nëra jø pirmasis gamintojas.