Farmakologinis depresijos gydymas nedtumo metu

Depresija yra liga, kuri garantuoja mums paèius sunkiausius saviþudybiø skaièius. Jis nemano, kad pasaulyje kita liga, dël kurios þmonës taip daþnai ëmësi - net ir sergantiems ligoniais ði trukmë nevyksta taip daþnai, kaip moterys, jauèianèios depresijà lydinèio skausmo ir egzistencinës tuðtumos.

Þmonës, kurie yra depresija, kenèia ne tik psichiðkai (sumaþëjæs savigarba, pervertintas nerimo lygis, energijos trûkumas, bet ir somatiðkai: miego stoka, apetito stoka, nuovargis, maþai jëgos fiziniams skausmams. Depresija sukelia hormonuose, kurie gauna savo sistemoje, keisti jø koncentracijà stebuklingai ir netinkamai. Ðtai kodël depresijos patirianèios moterys kartais labai nori arba daþnai praleidþia plaukus. Nëra susitarimo dël miego trûkumo ir ilgalaikio pasitenkinimo trûkumo. Jei mes turime tokius þmones aplink mus, jiems turëtø bûti patariama kreiptis á gydytojà. Pavyzdþiui, Krokuvos psichiatras yra specialistas, kuris pacientui suteikia tinkamus antidepresantus. Jis taip pat gali bûti psichologas, kuris numato tinkamà psichoterapijà depresijos asmeniui. Kartais þmonës, stebintys klinikinës depresijos simptomus, patenka á neurologà, taèiau ðiuo metu nëra ádomiausio kelio.Þmonës, kurie yra prislëgti, neturëtø bûti kartojami, kad kiti yra blogesni, taèiau jie laikosi. Jis veikia tik depresijos bûklës pablogëjimà. Visi nuspaudæ veidai turi jausmà, kad jie yra neformalûs, verèia juos patys imtis konkreèiø uþduoèiø. Depresija turinti moteris turi apgailestavimà, kad ji mums nepavyko. Todël pasakydamas jai, kad jos lygis, taigi nieko ir kad paskutinis „iðradimas“ apskritai sukels mums tokià galvà daugiau nei didesnæ impotencijà. Vietoj to, gerai, kad jums bûtø þinoma, kad galvojame apie gydymà. Tuo paèiu metu jûs turite veikti arba pasiûlyti ávairiø bûdø, kaip iðspræsti ðià problemà. Depresija turëtø bûti traktuojama kaip sveikatos problema, þinoma, kaip plauèiø uþdegimas - tas pats nepraeis, turite kreiptis pagalbos.& Nbsp;