Infolino gedimas

Labai daþnai, kai apsipirkimas vyksta á kità prekybos centrø bûdà, pirmiausia galvojame apie tai, kà norite pirkti. Taip pat gali atsitikti taip, kad vos tik viduje planai bus stabdomi staigaus elektros trûkumo. Tuo metu, kai visa parduotuvë staiga kriauna á tamsà, ji negali iðeiti ið avarinio maitinimo ðaltinio. Labai maþai tikëtina, kad bus neámanoma numatyti, kada ji gali pasiekti tokià situacijà. Daþnai apðvietimas gali netikëtai nepavykti, todël svarbu, kad þmonës, susipaþinæ vienas su kitu árenginyje, galëtø lengvai iðeiti.

Todël konkreèiai, jei geriate uþ tai, kad ávairiuose prekybos centruose ir galerijose praktiðkai visko funkcionavimas priklauso nuo naujo energijos ðaltinio ávedimo. Tokie daiktai kartais yra aktyvûs iki vëlyvø vakarø laikø, o jei po tamsios elektros nëra, jûs nepastebësite jo trûkumo. Be to, staigus patekimas á naktá gali sukelti vyrø panikà ir màstymà. Svarbu, kad visuose ðviestuvuose bûtø avarinis apðvietimas, taip pat individualus avarinis apðvietimas.

Taèiau verta paþymëti, kad tokios ðviesos buvimas bus bûtinas daug sunkiau paðalinti situacijas. Að kalbu apie gaisro galimybæ svetainëje. Norint iðeiti ið namø, toks avarinis apðvietimas turi gyventi dideliu efektyvumu ir bûti pasirengæs bet kada ájungti. Dël pastarøjø prieþasèiø, kad degios medþiagos gali bûti iðgaunamos ið kitø objektø, ypaè svarbu, kad toks apðvietimas bûtø kuo greièiau nukreiptas á avarinius iðëjimus.

Dël ðios prieþasties visi prekybos centro nariai, arba kitoje ástaigoje, tam tikrà laikà galës iðeiti ið okupuotø patalpø, kad niekas negalëtø apsiginti. Tada bus iðskirtinai ámanoma, kai kartu su avarinio apðvietimo árenginiu pasirodys piktogramos, rodanèios, kokiu tikslu eiti á iðoræ.