Interneto debeso tipai

Long&Strong

Laikui bëgant visai bendrovei reikës kokios nors vietos surinktiems duomenims. Ið ðio ádomiausio sprendimo gërimas yra naudoti internetinæ debesá, kuri bus dedama á iðorinius serverius, savo ámonës duomenis. Paþvelkime á sprendimo privalumus ir trûkumus.

Viena ið funkcijø yra prieiga prie iðsaugotø duomenø, neatsiþvelgiant á dabartinæ, kurioje kompiuterá mes dirbame. Tai reiðkia, kad tai, kà jûs turite padaryti, kad perþiûrëtumëte informacijà, yra þiniatinklio narðyklë ir prisijungimas, o debesyje paskambinkite uþdarai. Tai tas pats labai praktiðkas poþiûris, ypaè ámonëms, kurios uþima daugybæ filialø. Tai palengvina saugø ir greità duomenø perdavimà tarp jø. Taip pat yra patobulintø sprendimø, kuriuose, norint gauti prieigà prie debesies, reikia unikalaus programinës árangos, padësianèios jums perþiûrëti jame esanèius dokumentus. Debesis erp yra idëja ámonëms, kurios elgiasi vadinamame debesyje. Tai yra populiarus naudojimas, todël þmonës be specialisto informacijos sugebës tai spræsti be jokiø problemø. Kitas jûsø debesies pranaðumas yra sutaupymas perkant árangà ir samdant darbuotojus, kuriems reikës spræsti ðá prietaisà ir programinæ árangà. Turëdamas savo árangà, man vis tiek reikëjo iðsinuomoti papildomà erdvæ, kurioje jis bûtø, ir taip bûtø kompensuojamos likusios iðlaidos. Vienas ið didþiausiø debesø privalumø ámonëms - tai jo nesëkmë. Paskirdami savo galimybes profesionaliai ámonei, jûs garantuojate, kad net jei esate ásilauþëliø uþpuolimo objektas, jokios galimybës nebus sugadintos, o jei jûs greitai juos praradote, jie bus atkurti. Paslaugø teikëjas pats gali naudotis Lenkijos galimybëmis. Taèiau ámanoma harmoningai paraðyti, kad paslaugø teikëjas turëtø kuo maþiau prieigos prie jø. Taip pat galima iðsinuomoti debesá, per kurá turësime kontrolæ. Taèiau tai brangus sprendimas, kuris daro átakà mums priimti papildomus specialistus, todël já daþniausiai naudoja didelës ámonës.