It amones organizacine struktura

„Comarch“ yra pasaulinë kompanija, siûlanti optimalius verslo sprendimus beveik visoms ámonëms. Ámonë specializuojasi kompiuteriø programinëje árangoje, kuri, nepaisant geriausios klasës, vis dar yra modifikuojama ir pateikta patiems sunkiausiems klientams. Sprendimø naujoviø diegimas ir nuolatinis medþiagø asortimento iðplëtimas yra tik pagrindinës „Comarch“ prekës þenklo vertës.

„Comarch“ partneriai yra ágalioti programø platintojai arba ámonës, veikianèios informaciniø technologijø lygmeniu, daþniausiai atliekant uþsakomøjø paslaugø vertæ. Taigi, jei mes dirbame vidutinio dydþio ámonëje, mes taip pat nenaudojame IT skyriaus privaèiø iðtekliø, verta pasikonsultuoti su IT pavadinimø, bendradarbiaujanèiø su Komarijos klase, atstovu. Todël mûsø ámonë galës profesionaliai ágyvendinti naujausius programinës árangos sprendimus ámonei. Tokia programinë áranga, kuri, þinoma, skirta ávairiems korporacijos padaliniams ir palengvina ávairius dalykus, yra labai naujausia ir leis jums valdyti savo ámonæ vis daugiau ir daugiau.

Jei planuojame ávesti modernesnius IT sprendimus á artimà ámonës pavadinimà, kuris ketina pagerinti ámonës veiklos efektyvumà, pagalvokite apie naujos programinës árangos diegimà, atitinkantá Comarch platintojø gërimus. Kiekvienas ámonës programinës árangos srities posûkis nori tapti netyèiniu sprendimu, kurá lemia faktiniai poreikiø pokyèiai ir energijos ávedimas á bendrovës akcijas. Jis taip pat turi bûti racionalus ir remti kitø klientø, kurie naudojo „Comarch“ programinæ árangà, jausmus ir gerai veikë pagal jø sàlygas. Ið paþástamos svetainës „Comarch“ deda visas pastangas, kad iðleistø produktus, kurie geriausiai atitinka jûsø poreikius.