Kasos aparatai 50 saskaito

ProsteroProstero - Natûrali urologinë priemonë vyrø problemoms spræsti!

Novitus kasos aparatas yra skirtas asmenims, kurie sukelia kità verslo veiklà, o jø áplaukos virðijo Finansø ministerijos nustatytas vertes.

Dienos sistemoje klientui ásigyjamam produktui turi bûti iðduotas kvitas, kuris yra pagrindas vaikui, o asmeniui, vykdanèiam verslà, yra pagrindas gráþti á Mokesèiø tarnybà.

Norëdami tai padaryti, tikslinga spausdinti mënesines fiskalines ataskaitas ir mënesines fiskalines ataskaitas. Fiskalinë ataskaita (kasdien arba kas mënesá yra árodymas, kuris yra áspaustas per kasos aparatà, kuriame pateikiama informacija, pvz., Apyvarta ir mokesèiø dydis tam tikru laiku (dienà arba visà mënesá, nurodant konkreèius mokesèiø tarifus ir pardavimo mokesèius. Ðio apraðymo tikslas - parodyti kasdienines ar mënesines bruto pajamas, iðsamiai apibûdinant skirtingus PVM apmokestinimo rodiklius.

Kada spausdinti kasos ataskaitas?

Kaip jau minëta, yra du fiskaliniø ataskaitø bûdai: kasdien ir kas mënesá. Be pavadinimø, kasos aparato ataskaitos pateikiamos kiekvienà dienà ir vienà kartà geguþës mën.

Kasdieninë fiskalinë ataskaita atspausdinama pasibaigus pardavimui tam tikrà dienà iki jos rezultato, ty iki 24 val. Vis dar galima jà iðspausdinti vëliau, bet prieð pirmà kartà parduodant kità dienà. Taèiau reikia nepamirðti, kad spausdinimas po 24 val. Dabar bus kitokia data. Kasdieninëje fiskalinëje ataskaitoje bus parodyta suma, uþ kurià buvo parduotos ðios svarbios dienos padariniai.

Mokesèiø tarnybos privalumai ir mënesinës fiskalinës ataskaitos. Mënesinës fiskalinës ataskaitos turi bûti pateikiamos geguþës – vidurnakèio banke, prieð pirmà sandorá likusioje dienà, kuri sukuria kità mënesá. Mënesio ataskaita yra faktas, iðduotas sumai, kurioje yra visos anksèiau spausdintos dienos ataskaitos. Tokia ataskaita parodo tam tikro mënesio poveikio santraukà. Mënesio ataskaita pateikiama tik vienà kartà.

Jei dienos ar mënesio ataskaita pateikiama po vidurnakèio ir prieð pirmà pardavimà, o ataskaitoje bus rodoma kitokia data, tai nëra kaþkas, kas bûtø nervinga, nes nëra reikalo pateikti sprendimø ðiuo klausimu.