Kasos aparatai novitus bravo

Kiekvienas verslininkas savo vardu fiskaliniai kasos kasdien registruoja naujas problemas, kurias gali sukelti ðie árenginiai. Kaip ir visi kiti elektroniniai árenginiai, kasos aparatai neturi defektø ir kartais sugadina. Ne ámonës savininkas þino, kad bet kuriame taðke, kuriame áraðomas kasos aparatas, jis turi turëti kitoká árenginá - þinoma, pagrindinio árenginio gedimà.

Jei elzab kasos aparatas neparduodamas, o toliau parduodant produktus ar pagalbà, mokesèiø inspekcija gali skirti nuobaudas, nes dël to pagrindinës árangos suskirstymo vietoje pardavimo laiðkas nebus sugadintas. Á kasos aparatus saugomi dokumentai turëtø apimti fiskalinio kasos aptarnavimo knygà. Ðis sàraðas apima ne tik bet kokius prietaiso remontus, bet ir informacijà apie kasos aparato fiskalizavimà arba keitimàsi savo mintimis. Áraðytame meno kûrinyje reikalaujama daugiau nei unikalus numeris, kurá pateikë mokesèiø inspekcija, ámonës pavadinimas ir patalpø, kuriose naudojamas pinigai, adresas. Visi ðie santykiai yra privalomi patikrinimø ið mokesèiø inspekcijos atveju. Visi nauji produktai, susijæ su kaseèiø sàmoningumu, taip pat jo pasikeitimu, priklauso specializuotos tarnybos uþduotims, su kuriomis kiekvienas verslininkas, kuris naudoja kasos aparatus, turëtø prisiminti pasiraðytà sutartá. Kas toli - praðome informuoti mokesèiø inspekcijà apie visus kasos paslaugos pakeitimus. Fiskaliniø sumø pardavimai turëtø bûti atliekami nuolatinëmis technologijomis, todël sëkmingai uþpildant kasos atmintá reikia keistis nuomonëmis apie kità, turintá tuo paèiu metu atminties skaitymà. Kasos aparato atminties skaitymas gali bûti atliekamas ir tais atvejais, kai tai atliekama tik taisant ir tik ágaliotam subjektui. Be to, ðis darbas norëtø bûti uþpildytas dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Skaitydami fiskaliná kasà, sudaromas atitinkamas protokolas, kurio viena kopija patenka á mokesèiø inspekcijà ir kità - verslininkui. Jame reikalaujama, kad ðis protokolas bûtø saugomas kartu su kitais su kasos aparatu susijusiais dokumentais - jo defektas gali bûti padarytas paskiriant bausmæ.