Kasos aparatas aclas cobra

Fiskalinis kvitas - tai árenginyje atliktø pirkimø árodymas. Tai leidþia mums patikrinti, ar mokëjimas ið parduotuviø lentynø ið tikrøjø sutinka su paskutiniu uþ sumokëtà sumà, kad galëtume praneðti apie galimà skundà ir palûkanomis. Be to, kvitas leis mums perþiûrëti iðleistus pinigus, o tai labai palengvina namø iðlaidas.

Kvitas taip pat turi daug svarbios informacijos, nebûtinai susijusios su ásigytais produktais ar jø kainomis. Ið tikrøjø svarbiausia informacija, kurià kasoje „elzab alfa“ spausdina epizode, yra mokesèiø mokëtojo, kuris kalba apie verslà, pavadinimas ir registruotos buveinës adresas. Likusieji duomenys yra mokesèiø identifikavimo numeris, gavimo spaudos laikas ir laikas, taip pat kasos ir kasos numeris. Þinios apie kasos taðko numerá yra labai svarbios, kai turime pateikti skundà dël konkretaus elemento. Kvitas yra nepaprastai svarbus árodymas, kad parduodami ne tik þmogus, bet ir pardavëjas bei mokesèiø inspekcija. Atsiþvelgiant á tai, kad kasos aparatai registruoja kiekvienos prekës pardavimà, sunkiau paslëpti parduotas prekes ir sunkiau tokiu bûdu iðvengti mokesèiø. Finansø ministerija priëmë galutinius sprendimus, ápareigojanèius antràsias profesijø grupes iðduoti kvitus. Pavyzdþiui, jie yra kirpëjai ir taksi vairuotojai. Vis dëlto reikëtø nepamirðti, kad visus metus geleþinkeliai tampa ástatymais, o pareiga naudoti fiskalinius kasos aparatus gali bûti dëkinga kitoms pramonës ðakoms. Kita verslininko pareiga, kurià ámonë naudoja kasos aparatu, yra apsaugoti kvitus. Tai yra privaloma sëkmingai atlikus mokesèiø inspekcijos audità. Kiek daugiau turëjo bûti saugomi vekseliø popierinës kopijos, dabar galima kopijuoti ðias kopijas papildomose atminties kortelëse, kurios pritraukia daug maþiau vietos. Árankio savininkas privalo kasdien patikrinti kasos aparatà, o jei prietaisas nepavyksta, jis turëtø bûti kuo greièiau pakeistas á efektyvø kasos aparatà. Pirkimà patvirtinantis dokumentas yra labai svarbus ir mes vis tiek turëtume já priimti. Vienintelis Lenkijos pirkimo árodymas nebus pateiktas, kuris bus ypaè svarbus, kai skundþiamasi ásigytu produktu.