Kasos pozicija banke

Daþnai sandëliuose, kuriuose árengta kasos pozicija, galime teigti, kad ðiuolaikinio kompiuterio struktûra - daþnai su jutikliniu ekranu - taip pat yra fiskalinis ir ekologinis spausdintuvas arba á skaitiklá integruotas brûkðniniø kodø skaitytuvas. Tokie sprendimai paprastai ieðkomi sudëtinguose prekybos centruose ir parduotuvëse, priklausanèiose parduotuviø statybai.

Juose yra daugiau asortimentø, produktø kainos daþnai keièiamos, o kai kurie produktai taip pat paprastai parduodami, kai ir kada jie ásigyjami. Todël reikia kompiuterizuotø pardavimo áraðø ir produkto pardavimo sandoriø, perkeliant já ant kodo skaitytuvo ir spustelëjus vienà mygtukà kompiuteryje.

Taèiau ði kompiuterizacija nenorima. Pvz., Jei ketiname veikti su nedidelio turto parduotuvë, þaliasis ar parduotuvë su labai specifiniu asortimentu, tokia kompiuterizacija bus nereikalinga. Formuose, kai uþsakome kelis ar kelis gaminio daiktus kartà per dvi savaites, o jei rûðies asortimentas pernelyg daþnai nepasikeièia, tiesiog reikia fiskalinio novito - nedidelis pliusas. Pakanka, kad asortimentas bûtø iðleistas kelioms ar kelioms grupëms, kiekvienas ið jø duotø atskirà PLU ir klijuoti etiketes su bet kokio produkto kainomis rankiniu bûdu. Tais atvejais, kai yra keletas ið jø, daugiau nebëra darbo, ir veiksmingai saugoti visus geleþinkelius pagal gaminiø kainà ar kieká.

Maþo turto parduotuvës kasos aparatas yra privalomas - mokesèiø inspekcijos reikalavimas. Jei parduotuvë pasiekia tam tikrà pajamø lygá, ji turi naudoti ðá áranká. Taèiau parduotuvës savininkas, nors ir ápareigotas uþregistruoti ðá kasà ir naudoti já kiekviename sandoryje, turi didelá pinigø tipø pasirinkimà. Sëkminga maþa turto parduotuvë, verta rinktis paprasèiausias, pigiausias kasos modelis, kuris neturi per daug funkcijø, ir yra patogus naudoti. Ið galvos galime daryti prielaidà, kad tai yra svarbiausi kriterijai sëkmingam kasos pirkimui ir kad jie ilgà laikà nepasikeis.