Kiaulienos pjaustymas ant hussaro

Puikios kiaulienos pjaustymo ar jautienos kotleto paslaptis yra jos gera struktûra. Jis ragina, kad kûnas bûtø ne tik efektyvus skoniui, bet ir tinkamai trapus, sultingas ir paruoðtas, turite duoti jam gerà storá arba netgi vienodumà.

Mësos mësos nupirkimas nëra privalomas jokiame namø ûkyje, kuriame bûtina kasdien pasisotinti kiaulienos mësà, galiausiai reikia ásigyti gastronomijos tikslams, kai kasdien gaminama daug pjaustytø mësos gabalø.

Ðienapjovës pjaustytuvas skirtas mësos ðlifavimui puikiai plokðtiems, tolygiai susmulkintiems krapams. Dël ðios prieþasties pjaustymas ant viso jo dydþio yra susmulkintas iki tokio pat storio, kuris yra labai svarbus skonio ar kepimo metu. Restoranuose, kuriuose patiekiami daug kiaulienos gabaliukø, arba delikatesø biuruose, kur didelë kiekvieno dienos dalis yra paruoðti paruoðti kiaulienos gabalai, smulkintuvas yra sàmoningas pirkimas. Tai visada yra gera investicija, nes dëka ðio elektrinio prietaiso nereikia ásidarbinti darbuotojo, kad suþlugdytumëte pjaustymà. Tiesiog ádëkite kûno dalá á optimalø árenginio nustatymà, o po keliø sekundþiø nuimkite já kruopðèiai.

Gastronomijoje daþnai naudojama elektros áranga, kuri pagreitina patiekalø kûrimo procesà dël stipraus ir efektyvaus apdorojimo ir susiskaidymo. Negalima paslëpti, kad ruoðiant krapus, daug laiko nenaudojama kepimui, kepimui ar virimui, o kûno paruoðimui kepti. Kai yra daug padaþø, verta naudoti prietaisà, specialiai skirtà palengvinti mûsø darbà ir pagreitinti visà maisto kûrimo procesà Jûsø patogumui.