Kliento aptarnavimas anglo kalba

flexa-new.eu Flexa Plus NewFlexa Plus Optima - Novatoriðkas makromolekulinës formulës jûsø sànariø sveikatai!

Jei esate bet kokio realizavimo ar maitinimo namo savininkas, ypaè gerai þinote, kad tipo paslaugos greitis yra vienas ið svarbiausiø iððûkiø, kuriuos turite atitikti. Taèiau galbût niekada nepagalvojote, kad didelis poveikis paskutiniam aspektui yra ne tik uþsakymo rengimo greitis, bet ir paèios tvarkos ávedimas prie stiliaus ir fiskalinës sumos.

Taigi, jei jûsø namas buvo papuoðtas praeityje ar keletas paþangiø ar pasenusiø kasos aparatø, paskutinis aspektas þymiai pailgina klientø aptarnavimo laikà, kà tiksliai padaro jo pasitenkinimui, ir jo teikiamø paslaugø trûkumà!Laimei, rinkoje yra vis daugiau patogumø, o maitinimo pramonë gali pasinaudoti daugeliu technologiðkai paþangiø sprendimø, kurie tiesiogiai trukdo siûlomø paslaugø grupei! Ir mes visiðkai padedame tokiai misijai, kuri galiausiai pagerina gastronomijos paslaugø kokybæ. „Ciý“ traktuojame kaip vienà ið labiausiai iðsivysèiusiø padavëjø ir bartingo produktø - „Gastro Pos Demo“ programà.Jo paslauga yra ne tik labai intuityvi, bet ir iliuziai primena senojo fiskalinio kasos pozicijà, taigi þmonëms nebus sunkiau prisitaikyti prie skirtingø sprendimø! Be to, visas planas atlieka ryðá, suteikdamas praktiðkà ir svarbiausià, labai greità uþsakymø pasirinkimà. Be to, padavëjo identifikavimui bûdinga didelë technologinë paþanga ir paslaugø paprastumas, nes tai ávedamas teisingas kodas konkreèiam asmeniui arba, dar paprastiau, naudojant specialià magnetinæ kortelæ.„Gastro Pos“ programa yra neabejotinas „Turi bûti“, jei jis priklauso nuo klientø aptarnavimo paskutiniame pasaulyje! „Gastro Pos“ yra vertinamas þinomø gastronomijos ástaigø ir malonø barø galia! Taigi nebijokite ir sukurkite vietà, kad jûsø vieta taptø dar didesnë!