Kolposkopija su nfz

kur gauti rekardio vaistu

Kolposkopas yra bûtina priemonë, kuri daþnai atliekama atliekant tyrimus, susijusius su gimdos kaklelio patologijomis. Ji suteikia makðties ir gimdos kaklelio tepinëlá citologinëms paieðkoms.

Ðiuo metu visi kolposkopai yra ðviesûs ir ðviesûs. Galima visam laikui archyvuoti dinaminius vaizdus, kuriuos matote inde. Ðiuolaikinë elektronika ir pantografai suteikia galimybæ atlikti subtilias tendencijas visose dalyse, todël kolposkopinis tyrimas yra labai malonus ir labai sëkmingas. Dauguma tipø yra aprûpinti skaitmenine làstelë, kurios dëka galite archyvuoti tyrimo eigà. Áraðas gali bûti kolpofotografija, skaitmeninis archyvavimas interneto terpëje arba vaizdo áraðymo asmuo.Ðiuo metu rekomenduojama bûdingas savybes, kurias turi turëti geras kolposkopas. Visø pirma, ji turi bûti tinkamiausios kokybës árankis. Jis turi suteikti tinkamà vaizdà, aiðkias nuotraukas ir vaizdo áraðus, jis turi bûti papuoðtas specializuota programine áranga, kurios dëka bus gausu paruoðti iðsamià surinktos vaizdinës medþiagos analizæ. Jis taip pat laikomas didþiausiu prietaiso stabilumu.Gerø kolposkopiniø formø optinë sistema paprastai remiasi Vokietijos gamybos læðiais. Optinë sistema taip pat turëtø bûti aprûpinta priartinimo reþimu. Geriausi pavyzdþiai leidþia apytiksliai 20 kartø. Pasirenkant kolposkopà, taip pat reikëtø atkreipti dëmesá á fokusavimo ir fokusavimo diapazono lygá. Kuo didesnis, tuo geriau.Geriausieji árenginiai yra árengti pantografo rankenoje, kuri uþtikrins lengvà ir aiðkø judëjimà visais galimais matmenimis. Rankena turi bûti árengta kelio blokada, kad jà bûtø galima nukreipti á pasirinktà kryptá.