Kontroliuojant ekonomina universiteta

Ekonominë kontrolë yra neatsiejama visø dideliø ámoniø kontrolës dalis. Kontrolë lemia finansiniø metodø poreiká, ámonës finansavimo metodø pelningumà, sànaudas ir pelnà, taip pat ekonominá likvidumà ir nuomonæ apie kapitalo investicijø efektyvumà.

https://ecuproduct.com/lt/fresh-fingers-veiksmingas-kovos-su-mikozes-preparatas-skirtas-koju-ir-nagu-odai-priziureti/

Kontrolæ galima suskirstyti á tris etapus:- planavimas,- ágyvendinimas,- kontrolë.

Pirmà kartà kontrolë buvo vykdoma trisdeðimtøjø JAV. Jis nukentëjo nuo senojo þemyno, visø pirma dël Vokietijos bendroviø. Mes galime stebëti jos nuolatiná vystymàsi nuo 1950-øjø. Jis atvyko á Lenkijos ðalá pirmiausia dël tarptautiniø korporacijø filialo, nors vis daugiau ir vidutinio dydþio ámoniø, kartais net ne visai sàmoningai, pradeda diegti kontrolës priemones. Jûs galite lengvai nustatyti, kad kontroliuojant privalome daryti bet kur, kur ðie aspektai atsiranda:

- decentralizuota valdymo sistema ámonëje,- Ámonë siekia uþdirbti grieþtai apibrëþtus tikslus,- Ádiegta motyvacinë sistema, kad ámonë veiktø efektyviau,- Valdymo apskaita yra nukreipta, kuri bus nupirkta racionaliems finansiniams sprendimams,- gerai tvarkoma informacijos rinkimo sistema,

Finansinës kontrolës taisykliø diegimas ámonëje automatiðkai uþtikrina geleþinkelio organizavimà. Jis keièia savo organizacinæ struktûrà, finansø atsiskaitymo sistemà ir tekstø apyvartà ámonëje. Tinkamo ekonominio valdymo vykdymas nëra papildomas be atitinkamø kompiuteriø programø. Finansø kontrolë turi ypatingà poveiká efektyviam ámonës valdymui, kuris nëra svarbus, jei pereisime prie valdymo apskaitos.