Krokuvos amonio apskaita

Verslo savininkai daþnai ieðko kompiuterinës programos, kuri atleis juos nuo monotoniðko ir daug laiko reikalaujanèio darbo, tuo paèiu iðlaikydama apskaitos áraðus ir apmokestindama mokesèiø pavadinimà. Apskaitos sistemos atitinka visus labai originaliø gavëjø atvejus, jie visada taikomi lankstumo ir paprastumo dëka. Ypaè svarbu, kad jie bûtø suderinti su teisingomis taisyklëmis ir lanksèiais, kad atitiktø tikros vartotojø grupës reikalavimus. Pasiûlymas taip pat skirtas asmenims, kurie tvarko visas sàskaitas, taip pat ástaigoms, mokanèioms pajamø ir iðlaidø knygos struktûrà arba remiantis vienodo dydþio mokesèiu.

„Enova“ apskaita - tai daugybë funkcijø, reikalingø efektyviai prekybos knygos valdymui: nuo sàskaitø planø valdymo, maþinant ir apskaita, tvarkant atsiskaitymus, iki ilgalaikio turto aptarnavimo.

„Enova“ yra ypatingai natûrali programa, turinti modernià sàsajà, kuri uþtikrina geriausià ergonomikà ir komfortà. Intuityviojo sistemos kûrëjo dëka knygos su idëja pradþia netrukdys net keliems patyrusiems vartotojams.

Ði tvarka, susidûrusi su susidûrimu su savo, suteikia daug daugiau lankstumo. Be pagrindinës sistemos funkcionalumo, tai leidþia turëti savo ataskaitas ir spaudinius, kitaip apibûdina verslo ávykius, atlieka áraðø analizæ pagal ávairius santykius su vadinamuoju iðspræsti atsiskaitymus dalimis arba uþregistruoti pagal atskirus tipus. Galimas ir kitø sprendimø ágyvendinimas.

Pagrindinës apskaitos programos savybës:„KPiR“ arba fiksuoto mokesèio registravimas;PVM áraðø registravimas ir skaièiavimas: pirkimai, pardavimai, grynøjø pinigø apskaita, mokëjimø, kurie nebuvo apmokëti laiku, PVM koregavimas;ilgalaikio turto, taip pat vidaus ir teisiniø vertybiø áraðai;standartinë darbo uþmokesèio paslauga;grynøjø pinigø ir negrynøjø pinigø operacijø aptarnavimas, grynøjø pinigø ataskaitos;iðduodant ZUS deklaracijas taip pat galimybæ eksportuoti á Mokëtojà.