Kuris yra apareigotas registruoti atliekas

Kiekvienas verslininkas, rengdamas taikytinà apskaitos aktà, siekia saugoti ámonës turtà. Tokia registracija yra ilgalaikio turto registravimas.

Vardas yra ilgalaikis turtas: þemë, nuolatinë naudojimo teisë á þemæ, pastatai ir statiniai, maðinos, transporto priemonës, áranga ir vëlesni prietaisai, kuriø kaina jø pirkimo stadijoje virðija tris tûkstanèius penkis ðimtus aiðkiø, be to, reikalinga mokesèiø mokëtojo ar bendrovës nuosavybë arba nuosavybë. Pareiga áraðyti turtà á ilgalaikio turto registrà gaunama geguþës mën., Kai ji buvo gauta.

Áraðai apie ilgalaiká turtà gali bûti tvarkomi knygoje, ásigytoje darbo þurnaluose, spausdintuose puslapiuose su tinkamais stulpeliais ið kompiuterio, rankomis sukurtomis sutartimis su pieðtais stalais arba neðiojamuose kompiuteriuose be atitinkamø lenteliø, taèiau áraðai turi suskaièiuoti visus duomenis, reikalingus registruoti. Sàlyga yra uþpildyti dokumentà korporacijoje.

Ilgalaikis turtas áraðomas remiantis dokumentais, kuriø pradinë vertë yra ávesta. Ilgalaikio turto registravimo lentelëje turëtø bûti nurodyta: eilës numeris, pirkimo data ir leidimas naudoti, duomenys, patvirtinantys pirkimà, ilgalaikio turto apraðymas, ilgalaikio turto klasifikavimo simbolis, pradinë kaina, nusidëvëjimo norma (priklauso nuo naudojimo metø, nusidëvëjimo nuraðymas, atnaujinimas pradinæ vertæ, dabartinæ amortizacijos nuraðymo sumà ir kasacijos datà bei kaltinimà dël jo parengimo. Pardavimo sëkmës atveju, áveskite pardavimo datà, jei ilgalaikis turtas yra sunaikintas, turëtø bûti pridëta likvidavimo ataskaita. Rûpindamasi ðiuo metu galiojanèiais ástatymais, bendrovë privalo priimti visus dokumentus, patvirtinanèius ilgalaikio turto ásigijimà.