Meiluthes mentalitetas

Sprogimo pavojø kelianèiø medþiagø dulkiø sàlygomis bûtina apdoroti ATEX sertifikavimo ir konstrukcijos árenginius, suprojektuotus ir sukurtus kartu su ES galiojanèiu ATEX principu.

Farin ManDr Farin Man - Veiksmingas greito riebalų deginimo sprendimas.

Dirbdamas dulkiø sàlygomis daþø milteliais, turëjau organinës kilmës anglies ar dulkiø (pvz., Medþio, visø pirma bûtina uþtikrinti tinkamà dulkiø ðalinimà. Efektyvus dulkiø iðtraukimas ATEX (atex dulkiø iðtraukimas sëkmingai paðalina didþiàjà dalá pavojø, taèiau, kad bûtø visiðkai veikiantis, patartina turëti tinkamai uþbaigtus ir galbût efektyvius technologinius, techninius ir procedûrinius sprendimus. Taigi, kokie sprendimai?

ATEX dulkiø ðalinimas ágyvendinantAtliekant ATEX paðalinimà (kaip ir Europos direktyvose sukuriama:- naudojant vietinius tvirtinimo elementus, kurie turëtø bûti ðalia ðaltiniø, skleidþianèiø sprogià aplinkà, tvirtinimo detalës yra savaime palaikanèios ginkluotës, pramoniniai gaubtai arba specialûs suckers,- reguliariai dulkinant pavirðius, kuriuose sumontuotos dulkiø klasteriai (apþiûrëti aplink stakles, ðiuo tikslu naudokite pramoninius dulkiø siurblius, \ t- geras darbiniø árankiø áþeminimas ir vienintelis dulkiø ðalinimo árenginys, nes jis taip pat gali atlikti elektrostatinius krûvius - áþeminimas apsaugo ðá reiðkiná,- tinkamas dulkiø surinkimo kanalø konstravimas ir draudimas nuo erozijos, \ t- ventiliatoriø, filtrø ir dulkiø ðalinimo árankiø, suprojektuotø kartu su ATEX taisyklëmis, naudojimas ir atitinkami sertifikatai.Siekiant uþtikrinti kuo didesnæ apsaugà nuo sprogimo, ATEX dulkiø iðtraukimo sistemos turi bûti modernizuotos árenginiuose, kuriuose yra gesinimo organizmø (kibirkðèiø ir (arba ugnies.