Mikroskopai su fotoaparatu

Bet kokioje disciplinoje, kai esate kaþkas aistringas þmogus, jam reikia daugiau patyrusiø árenginiø nei mëgëjas. Mikroskopas, kuris bus tinkamas paprastam namø naudotojui, gali árodyti prietaisà, kuris naudoja optikà. Taèiau mokslininkas, kuris randa keliø atomø dydþio preparatus, negalës susidoroti su biologijos mokytojo þiniomis þinomais árenginiais.

Taèiau, perkant tikrai profesionalià árangà, yra tam tikrø nepatogumø. Geriausius rezultatus pasiekia laboratoriniai mikroskopai, kuriuose naudojamas elektronø pluoðto vaizdas (vadinamas elektronø pluoðtu. Jie domisi daugybe erdviø, be to, jie uþima didelius kiekius. Be to, taip pat kyla klausimas dël geros technologijos parinkimo naudojamame árenginyje. Galime pasirinkti elektronø mikroskopà, kuris padeda formuoti iki keliø milijonø kartø (ðiuo metu galingiausias mikroskopas pasaulyje leidþia mokslininkams analizuoti atskirus vandenilio atomus. Toks mikroskopas yra labai naudingas, nes kuo arèiau mes, tuo geriau mes galime apraðyti pasiruoðimà. Taèiau yra ir prietaisø, kurie nenaudoja elektronø mûsø darbui. Tokios árangos aukos, pavyzdþiui, ultragarso bangos. Tokie mikroskopai vadinami akustiniais. Jie taip pat yra fluorescenciniai, kurie vartojami ieðkant organiniø medþiagø. Todël tinkamos laboratorinës mikroskopo parinkimas nëra populiari uþduotis ir tinkamai áeiti á problemà prieð uþsakant árangà mûsø laboratorijai. Jei tai darome prieð perkant, tai gali pasirodyti, kad uþsakëme árenginá, kuris yra per didelis, kai kalbama apie savo poreikius arba naudojant technologijas, kurios mums nëra naudingos. Ne kiekvienas mikroskopas, kuris sudaro kelià, yra efektyviausias, bet tikriausiai mes tik paþvelgsime á tai, ko norime, tuo daugiau mes bûsime patenkinti mûsø ásigyta áranga.