Mikroskopo elementai

Kolposkopà 1945 m. Nustatë Hansas Hinselmannas. Tai tas pats instrumentas ginekologinei paieðkai, kuri tikisi ir sugráþta á mikroskopà, t. Y. Dël sumontuoto objektyvo, tai leidþia atitinkamam gydytojui atlikti specifiná moterø reprodukciniø organø tyrimà.

https://m-amulet.eu/lt/

Tai labiausiai struktûrizuota, kad bûtø galima iðtirti vulvos, makðties, apatinës gimdos kaklelio ir paties gimdos kaklelio tyrimus. Ðis prietaisas per trumpà laikà leidþia, nes tik kelios minutës atpaþásta, ar tam tikras moteriðkasis organas rizikuoja susirgti, ar ne, ar jie praleidþia tam tikrus vëþinius paþeidimus, o gal ir ne jø pëdsakus. Vëþys ðiuo metu yra pavojingiausias ligø. Nepaisant to, kad ðiais laikais vaistas buvo paþengæs, jis vis dar nëra iðgydomas, jei jis aptinkamas per vëlai. Todël, iðskyrus standartinius ginekologinius tyrimus, kurie negali rasti ankstyvos neoplastiniø pokyèiø stadijos, ieðkoma daug kitø bandymø, pavyzdþiui, citologiniø árodymø. Todël visada yra diagnozë, kad tik septyniasdeðimt procentø gali aptikti vëþinius pokyèius. Kolposkopija, rodoma naudojant áranká, vadinamà kolposkopu, yra daug aktyvesnë, nes ji suteikia daugiau kaip devyniasdeðimt procentø galimybiø susirasti vëþá savo pradiniame etape. Kodël paskutinis toks svarbus? Kadangi tik ankstyvajame, maþiausiame vëþio pokyèiø etape yra ðimtu procentø iðgydoma, bet daug paþengusi, paciento trumpesnë iðgyvenimo tikimybë. Medicinos srityje, taip pat specialistai, sulaikantys ginekologijos ir moterø reprodukciniø organø vëþá, teigia, kad bûtina derinti abu tyrimo metodus, t. Y. Atlikti citologiná tyrimà ir kolposkopo tyrimà. Toliau ið tikrøjø yra ðimtu procentø greito vëþio aptikimo ir ið esmës jo iðgyvenimo garantijos. Ðtai kodël verta atlikti tyrimus kartà per ketvirtá.