Mio piura

In vitro apvaisinimas apima kiauðiniø làsteliø ir spermos deriná uþ moters kûno. Jie gali naudoti poras savo in vitro formoje, kad bûtø susituokæ ar likæ neformaliuose santykiuose.Indikacijos in vitro yra:1. sumaþëjæ spermos parametrai (nepriklausomai nuo bazës, \ t2. nesugebëjimas sukelti ovuliacijà;3. kiauðintakiø obstrukcija, \ t4. endometriozë,5. nesëkmë su kitomis pagalbinës reprodukcijos formomis, \ t6. nesugebëjimas nustatyti nevaisingumo prieþastys.In vitro klinika Lenkijoje yra tinkamiausia klinika Lenkijoje dël nevaisingumo.Skirstomo gydymo eiga egzistuoja keliais etapais.Pirmasis apsilankymas abiem partneriams yra darbðtus, todël turi bûti parengta visa medicininë nevaisingumo gydymo dokumentacija. Vizito metu atliekamas moters medicininis tyrimas ir tyrimas. Þmogus gauna siuntimà jautriems testams.Antraisiais vizitais gydytojas, remdamasis tyrimø rezultatais, pasirenka in vitro apvaisinimo metodà. Jei jam reikia dabartinio elemento, jis uþsakys iðsamesnæ patirtá.Toliau asmuo turi þinoti hormoninæ stimuliacijà. Ðio tikslo tikslas - padidinti brandþiø oocitø skaièiø. Gydytojas uþsako ultragarsu ir eksperimentus, o ðiø produktø platformoje nustatoma oocitø surinkimo data in vitro apvaisinimui.Nurodytà dienà pacientas praneða centrui. Anestezijoje jis saugo apie 15 minuèiø. O partneris taip pat praneða klinikai apie spermos áterpimà á labiausiai paruoðtà butà klinikoje.Laboratorijoje ðeði ið surinktø oocitø sutelkti á spermà. Tokiu bûdu embrionai sukuriami ðiuolaikiðkai.Træðtos oocitai bus ásikûræ inkubatoriuje, kur jie turi tinkamas sàlygas augti.Vienas ar du embrionai vartojami træðimui ir mokomi gimdos ertmëje, kad jie galëtø ten ásikurti.Po apvaisinimo pacientas turi gyventi ramiai. Rekomenduojama iðlaikyti lytiná sulaikymà, kol bus atlikti nëðtumo testai. Po 12 dienø pacientas klinikoje praneða apie tyrimus, skirtus nustatyti HCG lygá, kuris patvirtina nëðtumà.