Naudojama virtuves aranga

Palengvinti profesiniø pareigø atlikimà, inter alia, virëjai, yra profesionaliø baldø gebëjimas gaminti maistà. Teisingø doziø matavimas, patraukli iðvaizda - visa tai galima pasiekti naudojant modernià bizerba vs12 pjaustyklæ.

Slicer vs bizebra12 - tai rûpintis?Slicer vs. bizerba12 ne tik gabalai, bet ir sveria ingredientus, kad padaryti sensacinga patiekalø. Tai pirmiausia garantuoja greitesná maisto ruoðimà, idealiai taupant atskirø ingredientø svorá pagal pateiktas receptas. Dël to kiekvienas ið mûsø patiekalø patiks ir atrodys taip pat.

Maitinimas per 5 minutes?Pjaustyklë leidþia greitai paruoðti uþkandþius ir indus specialiesiems renginiams ar ámoniø susitikimams. Per keletà minuèiø mes galime pagaminti lëkðtes su uþkandþiais, kurie bus malonûs ne tik ingredientams ir, svarbiausia, puikiam poravimui. Laikas, sutaupytas dël tinkamo pjaustyklës, gali bûti naudojamas dekoruoti stalà ar salæ.

Rankiniu bûdu arba automatiðkai?Kalbant apie savo pageidavimus, galime naudoti pjaustytuvus ir bizerbe12 - patys arba nustatydami jûsø nurodytà programà. Iki to laiko, kai mes gerai neþinome visø veiklø - verta apsvarstyti pjaustyklës savikontrolæ, o laikui bëgant - suteikti kitas funkcijas.

Svorio komponentai - kodël tai svarbu?Sàvokø funkcija yra reikðminga tiksliai nurodant kalorijø ir maistiniø medþiagø kieká indelyje. Þinojimas apie tikslià kalorijø kieká yra labai svarbus þmonëms, kurie ðiuo metu yra dietos lieknëjimu arba prisimenantys mûsø stiliø, taip pat sportininkams. Tai yra paskutinis antrinis pjaustyklës ir bizerba 12 pranaðumas, taèiau ypaè tinka potencialiems mûsø puikiø patiekalø klientams.