Operacines rizikos savaes vertinimas kooperatyvo banke

Lenkijos teisës aktai kalba apie naudojimo duomenis, gautus perkant fiskaliná „POSNET Thermal HD“ spausdintuvà. Atleidimas yra gràþinamas 90% pirkimo kainos, jis negali virðyti 700 PLN. Tuo paèiu metu, jei verslininkas perka kelis prietaisus, paskola apskaièiuojama visiems atskirai, o ne plaèiajai visuomenei. Kaip tai, kad kasos aparato mokesèiø lengvata yra pelninga ir taupo daug pinigø.

Tuomet verta tai padaryti. Taèiau yra konkreèiø tokiø nuolaidø naudojimo taisykliø. Turinys suvartojamas sprendimuose dël mokestiniø medþiagø ir pagalbos.Pagrindinis principas yra bûtinybë praneðti Mokesèiø inspekcijai apie kasos aparatø, kurie skaièiuojami, kad bûtø galima áraðyti srautà ir mokëtinas sumas, skaièiø. Be to, taip pat nurodomas adresas, kuriame bus naudojamos sumos. Atkreipkite dëmesá, kad toks praðymas turëtø bûti gràþintas iki kasos aparatø naudojimo datos.Kita vertybë - bûtinybë iðlaikyti nustatytas datas, per kurias mokesèiø mokëtojas turëtø ádiegti ir pradëti turto ið deklaruotø kasos aparatø.Be to, ði kasa turi atitikti PVM ástatyme nustatytus techninius reikalavimus. Kaip nurodyti funkcijas. Pavyzdþiui, ji turi uþtikrinti saugø duomenø srautà á iðorines laikmenas. Kasos aparatai patikrinami techniðkai prieð pateikiant praðymà dël jø pirkimo.Paskutinë taisyklë taikoma þmonëms, kurie yra iðbraukti ið PVM. Tokie asmenys, norëdami gauti gràþinamàjà iðmokà uþ kasos pirkimà, taip pat privalo gràþinti atskirà paraiðkà, kurioje yra atitinkami duomenys apie mokesèiø mokëtojà. Pavyzdþiui, ðiuo tikslu turi bûti uþdarytas vardas ir pavardë, adresas, mokesèiø mokëtojo numeris, taip pat banko sàskaitos numeris, kuriam gali bûti tiesiogiai siunèiamas gràþinimas uþ tokio indëlio ásigijimà. Laikotarpis, per kurá turi bûti gauta tokia kompensacija, yra 25 dienos nuo papildomo mokesèiø mokëtojo praðymo pateikimo momento.Apibendrinant verta paminëti minëtus principus. Po jø veikimo turëtø bûti suteiktas atleidimas nuo kasos pirkimo.