Padeti vaikams org

Kiekvienas turi problemø suaugusiems ir vaikams. Kai kurie gali susidoroti su savimi, taèiau kartais reikalinga ekspertø pagalba. Ypaè vaiko atveju verta greitai reaguoti. Jis neskaito nieko blogo ar þeminanèio, kad tëvai jauèiasi bejëgiai, taip pat neþino, kaip padëti savo vaikui. Vien tik meilës nepakanka. Ir ávairiø problemø prieþastys gali ið tikrøjø egzistuoti gana daug. Pradedant nuo bauginimo situacijos, dël vaikø darþelio ar mokyklos streso, sunkios ligos, iki tëvø skyrybø, priekabiavimo ar mylimojo mirties.

Vaikai paprastai turi daug daugiau ir stipresniø, daþnai taip pat yra kaltinimo motyvas, o nesant suaugusiøjø reakcijos ar netinkamo atsako, gali bûti stiprinami kai kurie nerimà keliantys simptomai. Pakanka paþvelgti á statistikà, kiek bandymø saviþudybiø atsiranda tarp maþesniø ir maþesniø vaikø, kad suprastumëte problemos mastà.

Kokiomis aplinkybëmis galima labai apsvarstyti perëjimà prie vaikø psichologo?

Be abejo, visi nesuprantamo pykèio ir jëgos ritmai neramina. Taip, trejø metø vaikas gali pateikti savo nepasitenkinimà ðiuolaikine procedûra, taèiau vyresni vaikai jau turëtø kontroliuoti savo pykèio refleksus. Jei taip atsitinka, tai þinomas signalas kreiptis á vaiko psichologà.Vaikai, susiformavæ virð penkeriø metø amþiaus, suteikia pagrindà akivaizdþiai susirûpinti, o galbût atsiranda gana dideliø vidiniø problemø, taip pat ir naujame fone. Ðiuo atveju vaiko psichologo vizitas yra bûtinas.Trauminës situacijos visada sukelia specifines kûno reakcijas. Koðmarai, nemiga arba dirglumas yra áprastas organizmo atsakas á stresà. Taèiau jie turëtø praeiti. Jei tokios valstybës trunka ilgiau nei kelias savaites, tai yra raktas á specialisto patarimà.Problemos, susijusios su mokymusi, gali kilti dël lëtesnio vaiko intelektinës raidos ir gali bûti gilesniø problemø þenklas. Be abejo, jaunas psichologas yra diagnozuojamas kaip tikroji problemø prieþastis, todël tai yra tolesnio darbo prieþastis.Trikdymas taip pat yra smurto veiksmai prieð bendraamþius, silpnesnius þmones ir gyvûnus. Daþnai ðeiminio smurto aukos elgiasi labai daþnai. Tai tikriausiai sukelia rimtø pasekmiø jau suaugusiems, labai svarbu ið tikrøjø ásikiðti ið anksto.

Kaip matote, prieþastis, dël kurios einate á vaiko psichologà, yra gana didelë, nes jûra taip pat neegzistuoja, tada yra didelis registras. Taip pat reikia nepamirðti, kad visi dideli vaiko elgesio posûkiai gali rodyti, kad vaikas susiduria su kaþkuo nemaloniu ir praðo profesionalø pagalbos.