Pneumatinis transportavimas ir dulkio dalinimas medienos pramoneje chomikuj

Yra daug veiksniø, daranèiø átakà mûsø organizmui, tarp to, kà mes atneðime á jà, kokia forma ir kiek laiko. Jei eisime á pjaustyklà keletà minuèiø, kai jis yra storas nuo dulkiø nuo apdorojamos medienos, uþtenka, kad vëliau mus iðpûsti naktá, kad atsikratytume dulkiø ir dulkiø, áterptø viduje.

Taèiau, jei dirbame tokiomis sàlygomis be jokios saugos ir ventiliacijos ilgesná laikà, tada nereikia tikëtis gerø bandymø produktø áprastiniø medicininiø patikrinimø metu. Mes galime susidurti su ávairiomis alerginëmis reakcijomis ir reakcijomis ið kvëpavimo sistemos daliø, kurias bus sunku iðgydyti, ypaè jei jø darbo sàlygos iðlieka nepakitusios.

Darbdavys siekia suteikti sau sausà, turtingà ir sveikà darbo vietà, nebent, þinoma, bûtø pasiekta galimybë. Ðiandien, norint atsikratyti oro tarðos, pakanka árengti dulkiø ðalinimo sistemà, kuri neþinodami filtruoja kietas kietas daleles nuo oro, neleidþiant joms pasiekti Lenkijos sistemos. Taèiau turëtumëte pamatyti ámones, siûlanèias dulkiø iðtraukimà, átartinai maþomis kainomis. Tuomet svarbu turëti geras dulkiø ðalinimo sistemas pagal „Atex“ taisyklæ (ateptiniø dulkiø ðalinimo sistemos, nes tik tokiu bûdu giname save nuo sanitarinës ar darbo inspekcijos kortelës kontrolës. Visi árenginiai, kuriuos mes sujungiame paprastoje gamybos ámonëje, turi atitikti gerus reglamentus, kuriuose teigiama, kad toks metodas yra skirtas naudoti. Ágaliota kompanija surenka profesionalias dulkiø ðalinimo sistemas, kurios yra bendros su visais kokybës, saugos ir profesinës higienos reikalavimais. Be to, bendrovë turi profesionaliø patarimø dulkiø ðalinimo sistemos parinkimo, surinkimo ir aptarnavimo srityje. Svarbu pasirinkti tinkamà árenginio montuotojo rangovà oro filtravimui. Dël to mes ásigysime prietaisus, kurie bus efektyvûs ir ekonomiðkai bei efektyviai.