Priedgaisrinis jungiklis

Sëkmingai ugdant svarbiausias yra trumpalaikis ir lengvas atsakas, kurio dëka galima sumaþinti nuostolius. Kartais jis gali netgi prisidëti prie gero gyvenimo. Taèiau norint, kad ðis atsakymas egzistuotø, gerai þinoti, kokio darbo reikia ir ko ieðkoti. Prieðingu atveju, mes pradësime gaisro gesinimà uþdaroje erdvëje, t.y., lengvoje erdvëje.Pirmuoju atveju atminkite, kad mûsø manevravimo vieta yra maþa, sutartyje su dabartimi negalime sau leisti naudoti visus preparatus. Be abejo, efektyviausias vandens garas, kuris þaidþia greita technologija, kad neutralizuotø grësmæ.

Þinoma, garai, kaip gaisro gesinimo medþiaga, nëra naudingi atviruose pavirðiuose, kur jis nesukels tinkamos koncentracijos, dël kurios galima uþgesinti ugná. Taèiau maþuose pastatuose jis suteikiamas puikiai. Jis daþnai nukreipiamas á laivus ir patalpose, kuriose naudojami dujos ar ugnikalniø katilai, kuriuose vanduo yra blogas. Pagrindinis garo poveikis, leidþiantis paðalinti ugná, yra neutralizuoti deguoná, be kurio liepsna neuþdegs. Didelis jo privalumas yra tai, kad ðis efektas pasiekiamas labai greitai, dël to ugnis negalës pakankamai plisti. Tai labai svarbu, nes tokioje situacijoje, kai gaisras plinta á bet kurá namà, jis negali bûti iðnykæs tuo paèiu pora. Tuomet rekomenduojama, kad prieðgaisrinës apsaugos tarnyba atliktø labai didelæ reikðmæ, kurioje dëmesys sutelkiamas á tai, kad gaisro nuostoliai bus labai dideli.