Psichikos sutrikimo

Manau, kad visi norëtume þaisti su puikia sveikata. Tam leisti prisiminti apie fiziná darbà. Jos dëka galime pagerinti savo situacijà, energijà ir glaudþiai stiprinti mûsø raumenis. Taèiau tai paveiks mûsø bendrà tinkamumà. Jei ir toliau praktikuojame ávairius sportinius uþsiëmimus, perspektyvose galime iðvengti daugelio defektø ir ligø. Kaip pradëti judëti?

Laimei, turime rinktis ið ávairiø disciplinø. Na, mes neturime konkuruoti tolimuose, varginanèiuose maratonuose, jei priklausysime nuo mûsø ágûdþiø modernizavimo. Tiesiog investuokime á mus dominanèià sportà, pvz., Dviraèius. Ðie dviraèiø automobiliai, deja, vis labiau neávertinami. Taigi apsvarstykime, ar mes turime senø, nepanaudotø árenginiø garaþe pavyzdá. Paimkime já ir pradëkime vaikðèioti ant jo. Vietoj to, kad patys dirbtume automobiliu ar autobusu, eikime á mûsø dviratá. Jau pusvalandá pedalo vaþiavimas duos daug naudos Lenkijos sveikatai. Mes niekada neturime vairuoti dideliu greièiu. Leiskite prisitaikyti prie lenkø formø ir menø. Prisiminkime, kad sportas mums turëtø duoti didelá malonumà. Taèiau tokioje sistemoje greitai nepasiduosime fizinio aktyvumo. Mes galime palaipsniui didinti atstumà, kurá mes dedame á dviratá. Panaudosime kitus marðrutus ir leiskite mums praleisti neþinomas vietoves. Prieð tai verta plëtoti marðrutà. Pakanka, kad paieðkos sistemoje áveskite atitinkamà frazæ, pvz., Dviraèius kraków, ir mes jums parodysime ádomius dalykus su reikiama informacija. Reguliarus vaþiavimas sustiprins mûsø kojø raumenis. Jie taps stipresni ir visai nebus padaryti. Transporto priemonës kelias taip pat yra idealus pratimas gerinant bûklæ. Dël ðios prieþasties negalësime pasinaudoti problemomis, kylanèiomis laiptais á kità aukðtà. Toks darbas taip pat yra puiki uþduotis paðalinti nereikalingus kilogramus. Taèiau, jei norime mëgautis puikia sveikata, negalime sukelti problemø su antsvoriu ar nutukimu.

Taigi, naudokimës mûsø automobiliais taip pat ir tada, kai paprastai atliekame ávairius sportinius uþsiëmimus. Fizinis aktyvumas taip pat teigiamai paveiks lenkø fizinæ sveikatà ir tada idealiai. Dël to gausime didelá pasitenkinimà. Taèiau tai mums atneð daug laimës ir ádomumo, o tai mums padës veikti ir veikti.