Saskaito fakturo idradymo programa

Formexplode

Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa leidþia jums iðduoti kità apskaitos dokumentø bûdà greitai, funkcionaliai ir tvarkingai. Komarijos ERP Optima sàskaitø faktûrø modulis yra ypaè sudëtingas. Dël to svarbu iðduoti dokumentus tam tikra valiuta.

Ði programa ið viso yra sinchronizuota su antruoju „Comarch“ sistemos moduliu. Duomenys atnaujinami visa apimtimi, todël apskaitos paslauga tampa paprasta. Dël funkcionalumo (pardavimo ir pirkimo parinkèiø, interneto dokumentø mainø ðis modulis periodiðkai pasirenka geriausià pardavimo pasiûlymà tarp ðio standarto poveikio.Papildomas árankis, kuris yra specialus pardavimø langas, leidþia jums pateikti visus patarimus ir medþiagas, susijusias su konkreèiu rangovu. Tai yra labai prieinamas sprendimas buhalteriams. Be to, ðis projektas turi spausdinimo funkcijà. Visa tai daro kûnà þymiai palengvinanèià ámonæ ar biurà ir dirba malonesná darbà.„Comarch“ ERP „Optima“ sàskaitos programa ypaè tinka maþoms ir maþoms ámonëms, kuriose apskaitos skyrius nëra paplitæs, o darbuotojai yra rekomenduojami ir atleidþiami. Tai yra sàskaitos faktûros modulio, kaip skelbimø ir sàskaitø faktûrø iðraðymo programos, kuri palengvina darbuotojø darbà ir riboja klaidø galimybæ, vaidmuo. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas faktûras ir nedelsiant iðtaisyti spausdinimo galimybæ.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga leis: iðleisti pardavimo ir pirkimo sàskaitas, fiskalizuoti fizinëms moterims, tvarkyti visus sandorius PLN ir uþsienio valiutomis, iðleisti taisomuosius dokumentus (koregavimai: kiekis, duomenys, vertës kaina, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas su pasirinktais standartiniais mokëjimo bûdais (pervedimu, kompensavimu, grynaisiais pinigais, taip pat programinës árangos vartotojo nurodytais ir paslaugø bei partneriø registro tvarkymu.