Sunkiai supjaustomo medthiago apdirbimo metodai

Ðiuo metu vienas ið labiausiai paplitusiø metalo apdirbimo bûdø yra apdirbimas. Dël to atsiranda tinkamø formø ir ðiurkðtumo, taip pat tam tikro metalo gaminio matmenys. Jos labai paplitusi rûðis yra frezavimas.

ApdirbimasVerta þinoti, kad apdirbimas iðsiskiria apdirbimu ir eroziniu apdirbimu. Apdirbimui, be kita ko, galime átraukti cnc frezavimà. Tokiu bûdu ði operacija ðiuo metu vykdoma ypaè metalo gaminiuose, suteikiant jiems norimus matmenis, formà ir ðiurkðtumà. Dabar galime atskirti, be kita ko, apskritimo frezavimo operacijà, á kurià mes galime átraukti apdirbimo tipà, vadinamà prieðprieðiniu veikimu ir tuo paèiu metu veikianèia operacija. Prieðinga sukimosi operacija reiðkia, kad árankio pjovimo kraðtas juda prieðinga kryptimi kaip ir medþiagos tiekimas. Savo ruoþtu, tuo paèiu metu vykdoma operacija remiasi paskutiniu, kad mûsø árankio pjovimo kraðtas juda gerà taðkà su apdorojamos medþiagos darbu. Verta þinoti, kad priklausomai nuo mûsø medþiagos asmens ir jo storio, turëtume pasirinkti gerus operacijos parametrus. Todël tai labai svarbu, nes ðiuo metu metalinës medþiagos yra pagrindinë daugelio prietaisø ir maðinø sudedamoji dalis. Jie yra daugiausiai kokybiðkø inþineriniø medþiagø.

Sprendþiant, ar dirbti su bet kuriuo objektu ar pusiau produktu, verta ið anksto apsvarstyti savo gyvenimà. Paskutiniame taðke jûs turëtumëte gerai pasirinkti apdirbimo parametrus ir nuspræsti, kokio tipo formà norite suteikti mûsø pusgaminiams, ir koks ðiurkðtumas turëtø já apibûdinti.