Suspenduotos dulkes

Pramonë yra iðskirtinai bûdinga ûkio ðaka, kurios poveikis priklauso nuo medþiagos, skirtos parduoti, statybos. Kad bûtø galima apdoroti tokià medþiagà, jà reikia sunaikinti, frezuoti, pjauti, suvirinti, graviruoti ir su juo praleisti daug naujø laukø, á kuriuos atsiþvelgiama á gaminio apdirbimà á galutinæ pusæ.

Sistemoje, kurioje yra toks stiprus þaliavos transformacijos procesas, tiekiama daug gamybos atliekø, pristatoma á savo konteinerá ir perdirbama. Taèiau, be to, sukuriami nedideli, maþiau ar daugiau sausø dulkiø, dujø ar cheminiø garø, kurie nebëra iðleidþiami á konteinerá, ir kontaktuodami su srovë tiesiogiai plinta visoje patalpoje - pramoninëje salëje ar plieno gamykloje.

Ið tikrøjø nëra jokio bûdo iðvengti ðio uþterðimo, nors daugelyje gamyklø jis dabar yra prijungtas prie maþiau dulkiø medþiagø ar maðinø, kuriose sumaþëja apdulkinimo procesas. Taèiau ði problema dar nëra paðalinta, o visapusiðka apsauga nuo dulkiø - reklamos sistema yra reklamuojama. Dulkiø surinkëjas arba pramoninis dulkiø surinkëjas geriausiai perkamas ir montuojamas per bendrovæ, kuri visapusiðkai orientuojasi á filtravimo sistemø diegimà ámonëms. Tai yra galimybë uþtikrinti, kad sistema bûtø atrinkta kartu su mûsø biuro poreikiais ir kad ji atitiktø visus standartus, kuriø reikia ðiuo metu. Be to, profesionalûs tokios ámonës darbuotojai padës mums geriausiai pasirinkti nacionalinæ ámonæ dulkiø surinktuvà. Nëra jokios reikðmës, nes santykiuose turime naudoti kitokio tipo dulkiø surinktuvà nuo to, kà mes darome, ið kurios þaliavos ir kokio masto. Tiesà sakant, tikrai ne iðsiskiria sau, jei neskaitote taðko, ir atrankà dulkiø surinkëjui parinkite kvalifikuotiems darbuotojams. Toks dulkiø surinkëjas padës apsaugoti darbuotojus nuo pavojingø dulkiø ákvëpimo ir uþterðti jø sistemas pradine galimybe, kaip árodymà dulkiø kontaktuojant su akimis.