Thalio darthovio pjaustymas kubeliais

Darþoviø trupintuvas nëra reikalinga áranga privaèioje virtuvëje, taèiau tai yra absoliuèiai bûtina. Kiekvienas namø savininkas þino, kad nuolat pjaustant darþoves gali bûti taip varginantis, ypaè jei planuojate didelæ salotà ðeimos susitikimui. Ðiuo atveju ypaè verta naudoti smulkintuvà, kuris padës jums paruoðti valgá ne tik individualiems renginiams, bet ir kasdien.

Smulkintuvas nëra labai svarbus prietaisas, jis nepriims viso stalo ir netgi þmonës, gyvenantys namuose ar namuose, gali sëkmingai nuspræsti pirkti smulkintuvà. Maðina pjauna ir smulkina darþoves ir vaisius, o tai reiðkia, kad per minutæ mes galime pagaminti vaisiø salotas ðeimai, be valcavimo su tam tikrais gabalëliais. Kai kurios kompanijos siûlo modelius, kurie ne tik supjauna darþoves, bet ir smulkina ledà. Kadangi mums nepatinka bûti su ledo trupinimu, ði galimybë tikrai bus teigiama. Verta investuoti ðiek tiek daugiau pinigø á ádomesnius modelius, kurie nulauþti ne tik darþoves ir vaisius, bet ir kartu su rieðutø árodymais, kurie gali puikiai papildyti visas salotas. Kai kurie smulkintuvai taip pat prisimena sulèiø gamybos funkcijà. Tai labai pageidautina, nes reguliariai girtas ðvieþiai spaustø vaisiø ekstraktai teigiamai veikia jûsø sveikatà ir daro mums gerà, spindinèià iðvaizdà. Ðiandien vadinamasis „þalios sultys“ arba tos, kurioms mes deriname darþoves ar þalius vaisius. Mes sukursime skanias kompozicijas, naudojant kopûstus, kriauðes, vynuoges, kivius ir net salierus. Kruopðèiai su pakeitimais galime padaryti vakarienæ salotomis, naudojant paskutinius pomidorus, agurkus, Pekino ar Romos salotas ir ridikas. Ir mes galime iðspausti morkø sultis (su sàlyga, kad turime labai didelá malimo modelá, nes morkos yra ypaè specifinës ir populiarûs pavyzdþiai negali su jais susidoroti. Ádomu tai, kad mes taip pat galime smulkinti bulviø bulviø blynams.