Vartotojo kaino padidejimas

Pasirodþius, mûsø ámonës ir ámonës daþnai nekovoja uþ vaikinà, turintá glaudþià Vakarø Europos konkurencijà. Þmonës praranda èia - tiek minëtas ámones, valstybës iþdà, tiek mûsø vidutinio dydþio duonos valgytojus, nes Lenkijos ekonomika vystosi labai lëtai. Dël to daugelio gaminiø, pvz., Maisto pramonës, kainos tampa neproporcingos pajamø augimui.

Mûsø ámonës neturi laiko laimëti konkursus dël dideliø investicijø, ið kuriø pinigai galëtø pumpuoti á savo ekonomikà, didinti BVP augimà ir gerinti buvimo Lenkijoje sàlygas. Todël dar svarbesnë lenkø suma, linksmas bûdas, kad palankesnës bûties sàlygos iðeis ið mûsø ðalies sienø. Vokieèiai ir Britø salos vis dar yra daþniausiai pasirinktos. Lenkai yra pasirengæ imtis bet kokio abejingo darbo, jei tik uþdirbtø. Jie daþnai dirba ant indø ar namø apyvokos reikmenø. Jûs paliekate ne tik darbuotojus, turinèius galimà iðsilavinimà, bet ir tuos, kurie turi aukðtàjá iðsilavinimà, pvz., Gydytojus. Paskutiná kartà trûksta specialistø.Kà vadovauti? Ðiai pozicijai skirtas vaistas yra gráþti prie konkretaus darbo pagrindo. Ágyvendinama ERP sistema. Tai gerinti visø srièiø ámoniø veiklà. Ði sistema yra skirta ilgalaikiam turtui, susijusiam su visomis susijusiomis investicijomis, taip pat maþinti rizikà. Ði programa Vakarø Europoje yra gydoma ne tik Jungtinëse Amerikos Valstijose, bet ir davë laukiamø rezultatø á ámoniø veiklos gerinimo struktûrà. Ðios idëjos dëka, pavyzdþiui, priimami sprendimai mokëti uþ bet kokias investicijas ar kitø darbuotojø ádarbinimà gali bûti daug greièiau. Be ðio prietaiso visa tai buvo padaryta „groping“ aplinkoje, prisidedant prie dideliø finansiniø nuostoliø. Jø pasekmë buvo ne tik sustabdyti konkreèiø bendroviø plëtrà, bet ir paskesnius darbuotojø atleidimus. Taigi, jis elgësi ir dar vienas neigiamas poveikis - nedarbo padidëjimas. „Erp“ gali iðspræsti ðià bylà, sako ekspertai.