Vejo jegaines veikimo salygos

Rûpinimasis atmosfera uþdarose vietose yra svarbus klausimas. Galite nurodyti prioritetà. Nuo gyvenamøjø vietoviø; padaliniø biurai ir komunalinës paslaugos; mokyklos ir vaikø darþeliai, taip pat sporto árenginiai, ðvarus oras, kurá þmonës ir þmonës gali kvëpuoti, gali pabrëþti gerovæ ir net sveikatà.

Gera sistema, padedanti pagerinti sàlygas gamyklø salëse ir socialinëse patalpose, yra oro filtravimo ir valymo priemoniø ágyvendinimas. „Atex“ dulkiø surinkimo sistema nëra nauja kaip dulkiø surinkëjas, pagamintas kartu su ATEX informacija, kuri pripaþásta per daug uþduotá uþtikrinti galimybæ nuolat kontroliuoti terðalø sudëtá. Priklausomai nuo aptarnaujamø patalpø apimties, ðie prietaisai turi tinkamà vertæ ir efektyvumà. Pramoniniai dulkiø siurbliai, suprojektuoti, pagaminti ir pateikti pagal galiojanèius standartus, yra didelës apimties prietaisai, daþnai uþimantys atskiras vietas, kuriø aukðtis didesnis nei vidutinis. Aukðtos kokybës árangos pavyzdys yra tradicinis siloso kolonëlë. Keturiolikos metrø aukðèio ciklotronas surenka orà ið namø, kuriø konstrukcija siekia iki keliø ðimtø metrø tiesia linija. Jei yra galimybë patalpinti ðilumokaitá á pagrindinæ pastato dalá, ratas veikia efektyviai. Ir jis iðsipleèia iki septyniasdeðimt penkiø iki devyniasdeðimt devyniø procentø. Silosas yra pagamintas ið tradiciniø medþiagø ar konstrukcinio plieno, pagaminto pagal vidaus standartus ir priimtinas prekybai atitinkamose institucijose, ir tai patvirtina atitinkami dokumentai ir sertifikatai.Neðvarus oras pasirinktame cilindriniame instrumente, sumontuotas sûkurinëje vonioje. Sklindantis tarp tankaus metaliniø pertvarø tinklo, jis atsikrato priemaiðø. Bako viduje esanèios plokðtës turi elektrostatiná krûvá, teigiamà, kuris leidþia uþfiksuoti neigiamo krûvio daleles. Dulkiø surinktuvas tiesiame dugne turi surinktuvà, surinktà þiedadulkes, kurios gali bûti vengiamos, o voþtuvo sistema negali bûti organizuojama á þemiau esantá indà.