Versti krythiaus teksta

Diet StarsDiet Stars Skanus būdas plonas figūra

Straipsnio vertimas pats savaime yra individualus. Jei planuojame iðversti bet koká tekstà, turime atsiþvelgti ne tik á „iðmoktus“ þodþius ir patiekalus, bet ir turëti daugelio idiomø, bûdingø visai kalbai. Faktas yra tas, kad asmuo, raðantis straipsná anglø kalba, neatsiranda grynai „akademinëje“ mokykloje, bet naudoja savo unikalius lygius ir pridëtines idëjas.

Paskutiniame klube vis dar didëja pasaulinio interneto tinklo vaidmuo, daþnai atsiranda poreikis versti svetainæ. Pavyzdþiui, sukuriant svetainæ, su kuria mes priklausome, kad pasiektume didesná gavëjø skaièiø, privalome jà padaryti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pavyzdþiui, anglø kalba ir savo stiliumi, turëtumëte ne tik versti, bet ir energijà, kad nustatytumëte savo ásitikinimus ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Kaip jis tai daro praktikoje? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendra straipsnio prasmë bus iðsaugota (mes atspësime, kà apie tai kalbama, loginë sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tada tai yra papildoma, nes „Google“ vertëjas verèia pasirinktà tekstà þodþiu. Todël darbe mes neturime nieko, kà daryti, kad galëtume paraðyti profesionalø, daugiakalbá tinklalapá, pagrástà ðiuo mokymu. Taigi knygø vertëjo interneto svetainëse trumpiausiu bûsimu þmogumi maðina nebus pakeista. Net ir tinkamiausia programinë áranga neturi galimybës abstrakèiai màstyti. Tai, kà ji gali padaryti, turi paveikti þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Todël net ir geriausi programos straipsniai, kurie verèia straipsná, labai priklauso nuo profesionaliø tinklalapiø vertëjø, ir tai tikriausiai bus dabar. Jei vis dar yra paþangi ir abstrakta „màstymo“ bûdu papuoðta paþangi priemonë, tai bus mûsø civilizacijos pabaiga. Apibendrinant, gerø vertëjø mokymo plane turëtø bûti numatytos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokytø vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir rems abstrakèios tam tikros kalbos supratimà.& Nbsp;