Vienodo dydthio veiklos uthdarymas

Tuo atveju, jei norime likviduoti verslà ar uþdaryti filialà, turime pateikti ne tik su iniciatyva susijusius klausimus, bet ir kasos aparatus. Jûs negalite prarasti apie tai, nepaisant to, kad mes tai suteikiame kaip ðnipas, kuris kontroliuoja mûsø apyvartà ir kuris visiems leis mokesèiø inspekcijai þinoti, kai reikës.

Kasos aparatas ir apdailos darbai? Ðis klausimas kelia daug verslininkø. Mokesèiø mokëtojo pareigø apimtis yra numatyta 2013 m. Kovo 14 d. Finansø ministro ástatyme kasos aparatø istorijoje. Beje, ðios nuostatos reglamentuoja visà kasos gyvavimo ciklà, net nuo jo sukûrimo gamintojo. Jie taip pat reguliuoja tokio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesà. Todël bûtent dël reglamento turime pateikti kasdieninæ ir fiskalinæ periodinæ ataskaità, per 7 dienas nuo kasos operacijos pabaigos turime pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui skaityti kasos atmintá. Taip pat privalome gràþinti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui iðregistruoti kasos registrà ið sàraðo. Galø gale, padedant karininkui, mes perskaitome kasos atminties turiná, pateikdami atsiskaitymo ataskaità uþ visà kasos operacijos laikotarpá. Tai turëtø bûti padaryta dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Reglamentas ápareigoja mus parengti kasos atminties turinio skaitymo protokolà.Kaip tikriausiai galite atspëti, ataskaitose palyginama, kas buvo perskaityta ið kasos aparato su dabartine, kurià jis valdë mënesinëmis ar ketvirèio sutartimis. Siekiant uþkirsti kelià ne taip maloniai situacijai, bus puiki idëja spausdinti praneðimà apie pardavimo laikà, kurá sujungiate su savo PVM deklaracijomis. Jûs apsvarstysite galimybæ pataisyti, jei kaþkur padarëte klaidà.Taip pat verta pridurti, kad pateikiant paraiðkà biuro vadovui skaityti fiskalinæ atmintá, teikiame informacijà arba kaip mokesèiø mokëtojà, jiems buvo suteikta mokesèiø lengvata. Turime uþpildyti deklaracijà dël kasos naudojimo. Jei suma buvo panaudota trumpiau nei trejus metus, privalome gràþinti pinigus, kuriuos ásigijome kasoje.Kaip matote, darbo uþbaigimas ir finansinë tarnyba yra svarbus ásipareigojimas, kurá turësite atlikti. Jei darbø atlikimas ir ðis vienas kasos likvidavimas vyksta maþiau nei trejus metus, turësime gràþinti fiskaliniam kasos aparatui ásigytà pagalbà.